Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei


Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler

şi preaiubiţilor credincioşi din cuprinsul Patriarhiei Române,

Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh,

iar de la noi părinteşti binecuvântări!

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, iubiţi credincioşi şi credincioase,

Prima Duminică a urcuşului duhovnicesc către Praznicul Învierii Domnului, pe care o serbăm astăzi, cu mare bucurie și folos duhovnicesc, este ziua în care Sfinții Părinți au restabilit, definitiv, cinstirea sfintelor icoane în Biserica lui Hristos, ziua în care a fost proclamată biruinţa dreptei credinţe asupra valului de erezii care s-au abătut asupra ei, vreme de peste cinci secole.

Hotărârea ca prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti să fie numită Duminica Ortodoxiei şi, cu acest prilej, să fie cinstiţi toţi cei care, prin cuvânt şi faptă, au apărat dreapta credinţă a fost luată în anul 843, la Sinodul de la Constantinopol. Aceasta lucrare duhovnicească a fost pregătită încă din anul 787, când Sfinţii Părinţi ai Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Niceea au justificat și proclamat cinstirea sfintelor icoane, ca manifestare a credinței ortodoxe.

Biruinţa Bisericii creștine asupra iconoclaştilor, adică asupra celor care respingeau sfintele icoane, înseamnă readucerea icoanelor în locul cuvenit lor spre cinstire, în biserici, în casele şi în sufletele credincioşilor, dar și o reaşezare a vieții duhovnicești a credincioșilor pe calea cea adevărată, împreună cu Hristos, Care este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6).

Sinodul de la Constantinopol din anul 843 reafirmă adevărul de credință definit de Sinodul al VII-lea Ecumenic privind comunicarea dintre icoană şi persoana reprezentată pe ea, precum și diferența între adorare – care se cuvine numai lui Dumnezeu – şi venerare – care se cuvine sfinților și sfintelor icoane: „Căci dacă sfinții vor fi văzuți mai des zugrăviți pe icoane, cu atât mai vii vor fi în fața celor, care îi privesc, reînviindu-se memoria și dorul de prototipul lor, le vor săruta și le vor acorda închinarea cuvenită, dar nu adorare deplină, care după credința noastră se cuvine numai firii Dumnezeiești, ci li se va da cinstea numai în felul după cum se cinstește chipul cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, sfintele Evanghelii, și celelalte obiecte sfinte, aducându-li-se tămâie și lumânări, precum era obiceiul cucernic la cei din vechime. Căci cinstea dată icoanei trece asupra prototipului ei și cel ce se închină icoanei se închină persoanei zugrăvite pe ea. În felul acesta se va întări învățătura Sfinților noștri Părinți, adică predania Bisericii universale, care de la o margine a lumii până la cealaltă a primit Evanghelia”.(Fragment din Hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic, cf. Nicodim Milaș, Canoanele Bisericii Ortodoxe, vol. I, partea I, Arad, Tipografia Diecezană, 1930, p. 39-40.)

De asemenea, se reafirmă adevărul de credinţă cu privire la Întruparea Fiului lui Dumnezeu, la asumarea firii umane şi a unirii acesteia cu firea dumnezeiască, în Persoana Mântuitorului Iisus Hristos, fapt pentru care Sfânta Fecioară Maria este numită, pe bună dreptate, Născătoare de Dumnezeu. Se reafirmă importanța Jertfei mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, ca iubire smerită și milostivă, prin care s-a restaurat și se restaurează icoana sau chipul lui Dumnezeu în om, și, totodată, se evidenţiază necesitatea conlucrării omului cu harul divin, pentru dobândirea asemănării cu Dumnezeu, aşa cum au făcut-o sfinţii, de-a lungul veacurilor. Toate aceste adevăruri pot fi reprezentate în și prin icoană.

Acesta este şi motivul pentru care, în Duminica întâi din Postul Sfintelor Paști, sunt amintiţi, spre veşnică pomenire și pildă de urmat, toți cei care au apărat dreapta credinţă în fața ereziilor şi au susținut și promovat cinstirea sfintelor icoane.

Biruinţa Ortodoxiei din primul mileniu creștin asupra ereziilor este pildă de urmat în lupta noastră pentru biruința asupra ereziilor și rătăcirilor din timpul nostru.

Restabilirea cultului sfintelor icoane a fost posibilă deoarece Hristos, Capul Bisericii (cf. Coloseni 1, 18), călăuzește și ocrotește în permanență pe cei care sunt dreptcredincioși, după cum Însuşi mărturiseşte: „iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei 28, 20). Biserica lui Hristos „pe care a câștigat-o cu însuși Sângele Său” (Fapte 20, 28) este Trupul Său tainic, El fiind chipul sau icoana Tatălui, după cuvântul marelui Apostol al neamurilor: „Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura” (Coloseni 1, 15).

Aşadar, temeiul icoanei și al cinstirii acesteia este Însuşi Dumnezeu Fiul, după cum mărturiseşte Sfântul Ioan Damaschin: „Icoana vie, naturală şi întru totul asemenea Dumnezeului nevăzut este Fiul, Care poartă în El însuşi pe Tatăl în întregime, fiind asemenea în totul cu El, deosebindu-Se, însă, în aceea că este cauzat”(Sfântul Ioan Damaschin, Cele trei tratate contra iconoclaştilor, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 45.), adică născut din Tatăl.

Citim în Sfânta Scriptură că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul Său (cf. Facerea 1, 27), adică Fiul este chipul lui Dumnezeu, iar omul a fost creat după chipul Său. Dar, spre deosebire de Fiul lui Dumnezeu, Care este întru totul asemenea Tatălui, Adam trebuia să dobândească asemănarea cu Dumnezeu, prin permanentă ascultare de Dumnezeu și împlinire a voii Lui. Întrucât Adam cel vechi a căzut în păcatul neascultării de Dumnezeu, Izvorul vieții, el a devenit stricăcios și muritor, iar, prin natura umană moștenită de la Adam, tot neamul omenesc a ajuns păcătos și muritor. Pentru a-l ridica pe Adam din stricăciune și moarte, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om și prin ascultare desăvârșită de Dumnezeu Tatăl, prin moarte și Înviere, a dăruit lumii mântuire și viață veșnică.

Prin Întruparea Sa, care conţine în sine, din veșnicie, şi taina Jertfei de pe Cruce, întru deplină ascultare, Fiul lui Dumnezeu reface icoana-chip al lui Dumnezeu din om, și dăruiește omului harul înfierii și al asemănării lui cu Dumnezeu. Cei ce au făcut roditor în ei acest har sunt Sfinții Bisericii. De aceea, când cinstim pe Sfinți cinstim harul lui Dumnezeu lucrător în Sfinții Lui, potrivit cuvintelor Psalmistului: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui” (Psalmul 67, 36).

Așadar, argumentul principal în favoarea pictării și cinstirii sfintelor icoane îl constituie însăși Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Celor care susțin că cinstirea Sfintelor icoane ar fi o încălcare a poruncii a doua din Decalog, le răspundem că poporul evreu a fost oprit să facă icoane din cauza înclinării sale frecvente spre idolatrie, dar mai ales pentru faptul că, până atunci, Fiul lui Dumnezeu nu luase chip omenesc, adică nu S-a întrupat. Totuși, chiar și în Vechiul Testament Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să alcătuiască chipuri de heruvimi, care vor străjui chivotul Legii şi catapeteasma cortului, necesare desfășurării cultului divin (cf. Ieșirea 25, 18-22; 36, 5; 37, 7-9).

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

În lupta noastră pentru mântuire îi avem rugători și mijlocitori pe Maica Domnului, pe Sfinţii îngeri, pe toți Sfinții prooroci, apostoli, evangheliști, mucenici, mărturisitori, cuvioși, împărați și domnitori evlavioși sau simpli credincioși care au trăit în sfințenie. Cinstindu-i după vrednicie și plecându-ne genunchii înaintea sfintelor lor icoane, ne întărim în faţa ispitelor care, mai ales în perioada Postului Mare, vin asupra noastră. În acest sens, îi avem ca modele şi pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, cinstiţi în această zi (9 martie), care au îndurat chinurile și moartea, pentru a păstra neîntinată icoana lui Dumnezeu din ei, prin mărturisirea credinței ortodoxe. De asemenea, îi avem ca exemple şi pe Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, pe care Biserica Ortodoxă Română îi sărbătorește, anul acesta, în chip solemn, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moartea lor mucenicească, petrecută la Constantinopol în ziua de 15 august anul 1714.

Pentru credincioșii dreptmăritori, în biserică și în casele lor, sfintele icoane nu constituie doar o mărturie a ceea ce semnifică arta creștină, ci au, în primul rând, un rol sacru sau sfânt, de mijlocire sau întărire a credincioșilor în comuniunea lor de rugăciune cu Dumnezeu și cu Sfinții reprezentați în icoane.

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, pentru că ele ni-L readuc pe Dumnezeu aproape, în suflet, ne ajută să fim contemporani cu evenimente importante din istoria mântuirii neamului omenesc, să refacem legătura spirituală cu Maica Domnului și cu sfinții, prin care Dumnezeu lucrează în chip minunat (cf. Psalmul 67, 36) și ne cheamă la împărtășirea cu Sfânta Euharistie ca arvună a ospățului din Împărăția cerurilor.

Nu trebuie să uităm, așadar, că în Biserică Îl avem prezent pe Hristos, Care Se Jertfeşte pentru noi la fiecare Sfântă Liturghie şi ne aşteaptă să redevenim icoană a Sa, prin primirea Sfintei Împărtăşanii, prin cunoașterea și împlinirea prin fapte a învățăturilor Sale, pentru că „oamenii care se împărtăşesc cu Trupul cel Sfânt al lui Hristos şi beau Sângele Lui participă şi devin părtaşi firii dumnezeieşti, căci se unesc cu Dumnezeirea după ipostas, iar cele două firi sunt unite după ipostas, în chip nedespărţit, în Trupul lui Hristos, cu care ne împărtăşim”(Ibidem, p. 145.).

Aceasta, însă, va fi posibil dacă ne pocăim pentru păcatele noastre, asemenea vameşului din Evanghelie, a cărui pildă ne-a fost prezentată în prima săptămână a Triodului, și dacă ne îndreptăm, cu smerenie, pașii către Dumnezeu-Părintele Ceresc, asemenea fiului risipitor, despre care am auzit în săptămâna a doua a Triodului, întorcându-ne din ţara cea îndepărtată a păcatului şi a morţii; dacă vom mărturisi înaintea Tatălui ceresc greşelile noastre, prin Taina Sfintei Spovedanii, amintindu-ne că păcatul slăbește în om iubirea față de Dumnezeu și de semeni și împiedică dobândirea mântuirii și a vieții veșnice.

Și, pentru că anul 2014 este şi Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), se cuvine, cu atât mai mult, să ne apropiem de aceste Sfinte Taine, printr-o cercetare atentă a conștiinței noastre în fața duhovnicului și împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului Hristos, fără de care nu ne putem bucura deplin de lumina Învierii și de iubirea Preasfintei Treimi.

Iubiți fii și fiice duhovnicești,

Suntem datori a cinsti sfintele icoane, atât prin închinăciune și sărutarea lor, cât și prin iubirea arătată semenilor noștri, în a căror ființă stă ascunsă icoana sau chipul lui Hristos. În acest sens, suntem chemaţi să fim iubitori de oameni prin fapta concretă a milosteniei, ca expresie a credinței lucrătoare prin iubire (cf. Galateni 5, 6) şi să ne dedicăm viaţa slujirii semenilor aflați în suferințe, necazuri și nevoi, așa cum au făcut sfinţii Bisericii noastre, care au desăvârșit chipul lui Dumnezeu în ei, ajungând la asemănarea cu Dumnezeu Cel milostiv (cf. Luca 6, 36), prin ajutorarea aproapelui, prin credință și viață curată.

Aşadar, alături de chipul sau icoana lui Dumnezeu din noi, de Sfintele icoane în faţa cărora ne închinăm, în biserică și acasă, ne mai rămâne o icoană de cinstit: icoana din sufletul semenului nostru. Întipărirea chipului lui Hristos în noi, pentru dobândirea mântuirii, nu se poate realiza decât prin cuvânt înțelept și faptă bună. Iar fapta bună, adică punerea în practică a Evangheliei iubirii milostive, înseamnă a descoperi și recunoaște chipul lui Dumnezeu din semenii noştri, a face pentru ei ceea ce Hristos a împlinit pentru oamenii bolnavi, săraci și întristați pe care i-a miluit.

Iar, pentru că Biserica este corabia ce ne conduce spre limanul mântuirii, și iubirea milostivă are caracter comunitar, orice creștin conștient de apartenența sa la Trupul tainic al lui Hristos este dator să sprijine activitatea pastoral-misionară, social-filantropică, cultural-educațională și de construire a noi lăcașuri de cult, acolo unde nu există, prin participarea concretă la colecta pentru Fondul Central Misionar, care se organizează, în fiecare an, în Duminica Ortodoxiei și în următoarele două duminici din Postul Mare.

Suntem convinși că, aşa cum Hristos l-a căutat, l-a ridicat și l-a mântuit pe omul cel căzut în prăpastia cea adâncă a păcatului, din care singur nu ar fi putut ieşi nicidecum, tot astfel și noi, în aceste vremuri marcate de lipsuri materiale, dar mai ales de criză morală, avem datoria de a contribui, după putere, la ajutorarea aproapelui prin opera de caritate a Bisericii, deoarece numai în comuniune de iubire în Hristos, trăită prin rugăciune și solidaritate concretă, putem să dobândim un colțișor de rai, adică mântuirea.

Amintindu-ne că nu prisosul, ci bănuţul văduvei sărace a fost mai apreciat de Domnul nostru Iisus Hristos, cu darul dumneavoastră la Fondul Central Misionar vom sprijini multiplele activități ale Bisericii, desfășurate spre binele și folosul credincioșilor ei: ajutorarea oamenilor aflați în suferință, construirea de lăcașuri de cult în parohiile mici și sărace; apărarea și promovarea dreptei credințe; păstrarea identității naționale, spirituale și culturale a românilor aflați departe de țară; promovarea învățământului teologic și religios; punerea în valoare a patrimoniului sacru și a spiritualității ortodoxe românești ș.a.

Dacă vom fi darnici și ajutători pentru împlinirea acestora, vom avea parte de simțirea luminii icoanei lui Dumnezeu din noi, vom păşi cu nădejde sporită pe treptele duhovnicești ale Postului Mare, pentru a ne învrednici să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos în lumina cea preaslăvită a Învierii Sale.

Vă îmbrățișăm cu părintească dragoste și ne rugăm ca Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Amin!
Liturghie Arhierească la parohia Câmpia

Duminică, 2 martie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Câmpia, protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, Consilierul Economic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Cristian Toma, Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan de la parohia Bocșa și Preacucernicul Părinte Florin Hosu de la parohia Sălăjeni.

Pentru bogata activitate pastoral-misionară și gospodărească, la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom-stavrofor pe părintele paroh Cristian Toma.

În cuvântul de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu, pornind de la cuvintele Sfântului Evanghelist Matei citite în Evanghelia din cadrul Sfintei Liturghii, a vorbit celor prezenți despre post și însemnătatea acestuia în viața duhovnicească. Pe lângă postul de păcate trebuie să ne împropriem și postul de păcate, altfel postul se reduce la o simplă dietă alimentară a subliniat Preasfinția Sa.

De asemenea, omul nu trebuie să consume alimente de post până la îmbuibare. Adevăratul post înseamnă să consumi alimente de post, dar cu cumpătare, pentru că scopul postului este acela de a domoli trupul și de a face sufletul să guverneze sau să conducă trupul. În același timp postul trebuie să fie dublat cu alte fapte bune, cu rugăciunea, cu smerenia, cu răbdarea, cu iubire și cu Taina Pocăinței, pentru a lua iertare de la Dumnezeu.

După rostirea cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de ceilalți părinți slujitori, au sfințit și casa parohială din localitate ale cărei lucrări de ridicare și finisaj au fost încheiate anul trecut prin strădania celor 57 de familii de vrednici credincioși.

Hirotonit preot pentru acestă parohie în anul 1998, Preacucernicul Părinte Cristian Toma s-a dovedit a fi un neobosit lucrător atât din punct de vedere pastoral-misionar cât și gospodăresc, hărnicia Preacucerniciei Sale concretizându-se în binecuvântarea lucrărilor efectuate la biserică, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în 29 mai 2011 și în sfințirea casei parohiale săvârșită astăzi.

Începând de mâine întreaga lume ortodoxă intră în Postul cel Mare, perioadă care precede sărbătoarea Învierii Domnului, care în acest an va fi prăznuită în data de 20 aprilie.

PS Petroniu - Predica la Duminica lasatului sec de branza, Campia, 2014Vizită pastorală în parohia Recea Mică

Duminică, 16 februarie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Recea Mică, protopopiatul Zalău, săvârșind în biserica parohiei Sfânta Liturghie. La slujbă au fost prezenți un număr mare de credincioși, veniți nu numai din parohie ci și din alte localități, care în decursul anilor au susținut atât material cât și spiritual lucrările de construcție a bisericii.

Parohia Recea Mică a fost înfiinţată în anul 2006, părintele paroh Mihai Dobocan fiind primul preot al acestei comunităţi. Nefiind ridicată o biserică în sat, primele slujbe s-au săvârşit în şcoala dezafectată din localitate, iar în acelaşi an a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu piatra de temelie pentru un nou locaş de cult. Prin strădania celor 26 de familii şi a celor 24 de văduvi din localitate precum şi ale altor binefăcători, ridicarea locaşului de cult a evoluat cu repeziciune, biserica fiind târnosită în anul 2013, cu prilejul hramului, la sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

PS Petroniu - Predica la Duminica Fiului Risipitor, Recea Mica, 2014Zi de sărbătoare la parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Ziua de duminică, 9 februarie 2014, a fost o zi cu o conotaţie specială pentru slujitorii altarului şi credincioşii parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău, care au avut cinstea de a-i avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord și pe Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Prezența celor doi Ierarhi a fost întâmpinată cu multă dragoste de către credincioşii prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie.

Alături de cei doi Ierarhi au mai făcut parte din sobor părinții de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului și părinții slujitori ai bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Preasfințitul Părinte Macarie. La rândul său, Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit Preasfințitului Părinte Macarie pentru împreuna slujire și a felicitat pe părintele vicar Vasile Rus pentru toate realizările Preacucerniciei Sale, urându-i totodată ani îndelungați, întrucât peste trei zile, în data de 12 februarie, Preacucernicia Sa împlinește vârsta de 58 de ani. În încheiere, Preacucernicul Părinte Vasile Rus a mulțumit celor doi Ierarhi pentru cinstea pe care au făcut-o clericilor și credincioșilor acestei parohii, oferindu-le acestora câte o icoană.

Înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord a fost aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Române în luna octombrie a anului 2007, primul Ierarh al acestei noi Eparhii fiind Preasfințitul Părinte Macarie. Acesta a fost hirotonit Arhiereu în data de 2 mai 2008, la sărbătoarea Izvorului Tămăduirii, în catedrala mitropolitană din Cluj Napoca, unde a activat până atunci ca eclesiarh. Jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord se întinde pe teriotriul a trei țări (Suedia, Danemarca și Norvegia) și are în componență 27 de parohii.


PS Petroniu si PS Macarie - Cuvantari la slujba savarsita la biserica Adormirea Maicii Domnului din ZalauSărbătoarea Întâmpinării Domnului la paraclisul Centrului Eparhial

Duminică, 2 februarie 2014, la prăznuirea Întâmpinării Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Cătălin Lazăr, de la parohia Subcetate și Părinții Arhidiaconi Adrian Onica și Andrei Urs.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Ileanda, Protopopiatul Jibou, pe Părintele Diacon Adrian-Ciprian Pop.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a oficiat Taina Sfântului Botez pentru copila Sofia-Maria Petrean.

Paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca se află situat la etajul I al sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. Motivul pentru care a fost ales a fi Sfântul Evanghelist Luca drept octotitor al paraclisului se datorează faptului că în data de 18 octombrie 2007, ziua prăznuirii sfântului, Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, sub președenția Înaltpreafințitului Părinte Bartolomeu Anania, a hotărât înființarea Episcopiei Sălajului.

Paraclisul a fost târnosit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 14 septembrie 2013, cu prilejul vizitei Preafericirii Sale în Episcopia Sălajului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.Hramul paraclisului Liceului Ortodox din Zalău

Joi, 30 ianuarie 2014, paraclisul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și-a prăznuit ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii școlilor teologice. Acest moment a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de părinții profesori, cadre didactice ale liceului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe tânărul Adrian Pop, fost absolvent al Liceului Ortodox din Zalău, urmând ca duminică acesta să fie hirotonit preot pe seama parohiei Ileanda, protopopiatul Jibou.

Răspunsurile la strană au fost date de corul Predania, format din elevii claselor IX – XII din cadrul liceului. Cântările calofonice au fost interpretate de către elevii claselor primare ale liceului, sub îndrumarea doamnelor învățătoare.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit copiilor din clasele primare ale liceului pachete cu rechizite școlare.

PS Petroniu - Predica la sarbaroarea Sfintilor Trei IerarhiȘedințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale în Episcopia Sălajului

În sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. Lucrările au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te Deum în catedrală.

După rostirea rugăciunii, a luat cuvântul Preasfințitul Părinte Petroniu care a mulțumit membrilor Adunării Eparhiale pentru efortul susținut pe care l-au arătat Bisericii, precizând totodată că aceasta este ultima ședință a membrilor din acest mandat, în primăvara acestui an urmând a se desfășura noi alegeri ale organismelor deliberative și executive eparhiale.

În continuare au fost citite rapoartele de activitate ale sectoarelor administrativ-bisericesc, cultural-educațional, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

Consiliul eparhial este organismul executiv al Adunării eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie și se compune din 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni, aleşi pe termen de 4 ani de Adunarea eparhială dintre membrii ei. Atât membrii Adunării Eparhiale cât și cei ai Consiliului Eparhial pot fi aleşi pentru cel mult două mandate.

Din punct de vedere administrativ în Episcopia Sălajului funcționează un număr de trei protopopiate care coordonează activitatea a 205 parohii, 15 dintre acestea fiind în mediul urban, iar restul de 190 în mediul rural. Acestora li se adaugă cele 63 de filii existente în Eparhie.

De asemenea, în Episcopia Sălajului funcţionează şapte aşezăminte monahale (șase mănăstiri şi un schit).


PS Petroniu - Predica in Duminica a 32 a dupa Rusalii, Zalau, 2014Sărbătoarea Botezului Domnului la Zalău

La sărbătoarea botezului Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolissum al Municipiului Zalău. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, parohul bisericii și consilierul social filantropic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Ioan Pop, preot coslujitor la aceeași biserică și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan, fost preot la parohia Ciocmani, în prezent fiind pensionat.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de părinții slujitori, au săvârșit Sfințirea cea Mare a apei.

Piatra de temelie a bisericii cu hramul Pogorârea Sfântului Duh a fost sfințită în Duminica Rusaliilor din anul 2000, iar în 22 februarie 2004, Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, a binecuvântat lucrările efectuate la noul locaș de cult.

În momentul de față biserica este în curs de pictare, urmând ca anul următor locașul de cult să fie târnosit.

PS Petroniu - Predica la Botezul Domnului, Zalau, 2014
Prima zi a noului an la biserica Sfântul Nicolae din Zalău

În prima zi a noului an, când lumea ortodoxă prăznuiește tăierea împrejur a Mântuitorului, dar și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Municipiul Zalău, alături de părintele paroh Ionuț Pop, consilierul economic al Episcopiei Sălajului.

Întrucât astăzi ne-am aflat în prima zi a noului an, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre timp și însemnătatea acestuia în iconimia mântuirii.

La fel ca și lumea, timpul a fost creat de Dumnezeu din nimic. Deși îngerii au fost aduși în existență după crearea timpului, în lumea lor acesta nu există, ei fiind ființe spirituale. Cu toate acestea, nu tot ceea ce este veșnic este și fără început, pentru că îngerii sunt veșnici, dar nu împreună veșnici cu Dumnezeu, de vreme ce au fost creați de către Dumnezeu la un moment dat.

Prima mențiune în paginile Sfintei Scripturi despre vârsta unui om apare la nașterea lui Set.

Timpul a fost creat o dată cu lumea și se va sfârși o dată cu ea, căci la a doua venire va fi un cer nou și un pământ nou. De asemenea, învierea înseamnă transcederea spațiului și a timpului, deci depășirea condiției umane de la crearea sa, acesta fiind marele dar pe care Dumnezeu îl va oferi tuturor oamenilor la sfârșitul lumii.

Cel care a stabilit cronologia erei creștine, luând ca punct de referință anul nașterii Mântuitorului, a fost călugărul străromân Dionisie Exiguul.

Ca mijloc de comemorare a vieții și activității Mântuitorului, anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, are în centrul său sărbătoarea Sfintelor Paști și este împărțit în trei perioade, numite după cartea principală de slujbă folosită în fiecare din aceste perioade: penticostar, octoih și triod.

În decursul fiecărui an bisericesc ni se prezintă și actualizează întreaga viață și activitate a Domnului Hristos, în toate cele trei aspecte ale misiunii Sale: de învățător, de arhiereu și de împărat sau biruitor asupra păcatului și a morții.

Concluzia cuvântului de învățătură a fost că timpul nu este doar o unitate de măsură, ci o realitate care nu cruță pe nimeni, de aceea, îndemnul Preasfințitului Părinte Petroniu a fost să folosim timpul cu folos pentru dobândirea mântuirii.

PS Petroniu - Predica in prima zi a noului an, Zalau, 2014La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezența în mijlocul credincioșilor din această parte a orașului.

Parohia Sfântul Nicolae a fost înființată în anul 2009, fiind prima din cele două parohii care au fost create în întâmpinarea nevoilor spirituale ale locuitorilor Municipiului Zalău după întronizarea Preasfințitului Părinte Petroniu ca primul episcop al Sălajului.

Odată cu înființarea parohiei și numirea Preacucernicului Părinte Ionuț Pop ca paroh și responsabil cu zidirea bisericii, Preasfințitul Părinte Petroniu a oferit parohiei un odor de mare preț – o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae.
Prin purtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nicolae, prin hărnicia părintelui paroh Ionuț Pop și jertfelnicia credincioșilor, în acest moment biserica este deja ridicată și finisată la exterior, interiorul locașului de cult urmând a fi pictat.


Descarcare document
Timpul.doc

Liturghie Arhierească la capela Spitalului de Urgență din Zalău

În ultima duminică a acestui an, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie la capela cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din incinta Spitalului de Urgență din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacucernicul Părinte Călin Crecan, preot de caritate la Spitalul de Urgență din Zalău, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, secretarul Protopopiatului Zalău, Preacucernicul Părinte Claudiu Horvat de la parohia Firminiș și Preacucernicul Părinte Cătălin Lazăr de la parohia Subcetate. De asemenea, au fost prezente la slujbă cadre medicale ale spitalului și bolnavi, dar și mulți credincioși din oraș care frecventează cu regularitate slujbele de la această capelă.

Bucuria împreună slujirii a fost cu atât mai mare cu cât Preacucernicul Părinte Călin Crecan, slujitorul acestui Sfânt Altar, a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 40 de ani.

Capela Spitalului de Urgență din Zalău a fost înfiinţată în anul 1994, în urma unui protocol încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii, privind acordarea asistenţei religioase în spitale.

Primul preot care a slujit aici a fost Preacucernicul Părinte Florin Crecan, cel care s-a ocupat de amenajarea capelei din incinta spitalului şi de înzestrarea acesteia cu toate cele necesare desfăşurării în bune condiţii a sfintelor slujbe, pentru nevoile sufleteşti ale bolnavilor care vin aici să-şi recapete sănătatea.

Începând cu anul 2008, misiunea de preot de caritate la Spitalul de Urgență din Zalău a fost încredințată Preacucernicului Părinte Călin Crecan.

PS Petroniu - Predica in Duminica dupa Nasterea Domnului, Zalau, 2013

www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro